Tag Archives: Giống Macadamia Neurophylla

Giống Macadamia Neurophylla (Mắc Ca Virotia Neurophylla)

Giống Macadamia Neurophylla: Virotia neurophylla là một loài thực vật có hoa trong họ Quắn hoa. Loài này được (Guillaumin) P. H. Weston & A. R. Mast miêu tả khoa học đầu tiên.